شرکت لیما راهبرد پارسه

لیما راهبرد پارسه

شرکت لیما راهبرد پارسه در سال ۹۱ با رویکرد انجام امور آموزش، پژوهش و تحقیقات در شهر شیراز تشکیل شد و با برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت کار خود را آغاز کرد.و در حال حاضر علاوه با برگزاری دوره های آموزشی پروژه های تحقیقاتی و برگزاری آزمون های استخدامی، مشاوره سرمایه گذاری و ... را انجام می دهد.

1 -شرایط عمومی استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی:
1 .داشتن تابعيت ايران
2 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم
3 .عدم اعتياد به مواد مخدر و هرگونه دخانيات
4 .نداشتن سابقه محکوميت جزايی مؤثر
5 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.
6 .دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامی
7 .نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمانها
8 .احراز صالحيتهاي عمومی به تأييد كميته گزينش پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه
2 -شرایط اختصاصی استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی:
1 .جنسيت پذيرش: آقا و خانم
2 .داشتن مدرک تحصيلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلی اعالم شده در جداول نيازهاي نیروی انسانی
3 .دريافت حد نصاب نمره الزم از مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی به مدت 2 ترم تحصيلی )12 ماه( شامل آموزش
تئوري ،عملی و آموزش حين كار، كه افراد پذيرفته شده پس از گذراندن دوره مذكور توسط آزمون هاي هر ترم آموزشی پااليش
می گردند. الزم به ذكر است در مدت زمان آموزش حقوق اداره كار به پذيرفته شدگان پرداخت می گردد.
تذکر: شرط استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد دریافت گواهینامه موفقیت در دوره
های آموزشی طراحی شده در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی است

خرید کارت اعتباری

خرید کارت اعتباری ثبت نام


لیست آزمون های فعال قابل ثبت نام

سریال کارت اعتباری خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی کارت اعتباری

ثبت نام در سامانه

ثبت نام در سامانه


ورود به سامانه

ورود به سامانه


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور